Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Upmesh

Trang web upmesh.io ("Trang web") được duy trì và vận hành bởi Quest Dev Pte. Ltd. ("Công ty"). Các tham chiếu đến Upmesh trong Chính sách bảo mật này đề cập đến Công ty.

Chính sách bảo mật này (“Chính sách”) là giữa Upmesh và bạn, với tư cách là người dùng Trang web và các dịch vụ.

Bằng cách đăng ký, đăng nhập và truy cập Trang web, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất mười tám (18) tuổi và được xem là đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Chính sách này đôi khi có thể được sửa đổi .

Upmesh đã có sẵn các biện pháp để bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách này mô tả cách chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý dữ liệu được cung cấp cho chúng tôi và áp dụng cho dữ liệu cá nhân của bất kỳ cá nhân nào thuộc sở hữu của chúng tôi và chúng tôi có quyền kiểm soát.

1. QUY ĐỊNH CHUNG

a. Đôi khi, Upmesh có thể thu thập dữ liệu cho phép định dạng một cá nhân ("Dữ liệu cá nhân") liên quan đến việc sử dụng Nền tảng. Điều này bao gồm các thông tin như tên, chi tiết liên hệ, địa chỉ và các thông tin xác thực khác của các cá nhân truy cập hoặc sử dụng Trang web và các dịch vụ được cung cấp trên đó ("Nền tảng").
Hơn nữa, Upmesh theo luật định phải tuân thủ tất cả các luật, quy định, thông báo và hướng dẫn hiện hành do cơ quan chính phủ và cơ quan quản lý có liên quan ban hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở Đạo luật dịch vụ thanh toán (Số 2 năm 2019).

b. Upmesh cũng có thể thu thập thông tin ("Dữ liệu") từ hoặc là về các thiết bị được sử dụng để truy cập Nền tảng. Những thông tin đó bao gồm nhưng không giới hạn bởi: i các thuộc tính như hệ điều hành của thiết bị, phiên bản phần cứng, cài đặt, tên và loại tệp và phần mềm cũng như số nhận dạng thiết bị; ii. vị trí thiết bị; và iii.
Thông tin kết nối như tên của ISP hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động thông qua Nền tảng được truy cập, loại trình duyệt và địa chỉ IP.

c. Upmesh cũng có thể thu thập thông tin khác ("Dữ liệu bổ sung") trực tiếp từ bạn theo những cách sau: i.
Thông qua hoạt động của bạn trên hoặc thông qua Trang web và các trang web mà bạn truy cập (được thu thập tự động); và ii.
Thông qua bất kỳ dữ liệu và thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi bằng bất kỳ phương tiện liên lạc nào.

2. THÔNG TIN CUNG CẤP CHO UPMESH

a. Trong trường hợp Dữ liệu đã thu thập được cung cấp theo yêu cầu của, theo hoặc liên quan đến việc sử dụng Nền tảng, bạn tuyên bố và bảo đảm với Upmesh rằng (i) cá nhân có liên quan đã được thông báo về mục đích mà dữ liệu sẽ được thu thập, xử lý , được sử dụng hoặc tiết lộ; và (ii) sự đồng ý của cá nhân đó đối với việc Upmesh thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân đó đã được cá nhân đó lấy và ủy quyền.

b. Upmesh phải được thông báo kịp thời khi biết cá nhân liên quan rút lại sự đồng ý của họ đối với việc Upmesh thu thập, xử lý, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu đã thu thập được cung cấp cho Upmesh. Việc rút lại sự đồng ý đó có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ mà Upmesh có thể cung cấp cho bạn.

c. Bất kỳ sự đồng ý nào được đưa ra liên quan đến Dữ liệu đã thu thập, phải tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành, sẽ tồn tại sau khi bất kỳ cá nhân nào chết, mất năng lực, phá sản hoặc mất khả năng thanh toán và việc chấm dứt hoặc hết hạn bất kỳ tài khoản nào liên quan đến việc sử dụng Nền tảng.

3. LƯU TRỮ, SỬ DỤNG VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU ĐƯỢC THU THẬP

a Upmesh có thể thu thập, lưu trữ, xử lý, tiết lộ, truy cập, xem xét và/hoặc sử dụng Dữ liệu đã thu thập theo luật hiện hành.

b. Không ảnh hưởng đến những điều đã nói ở trên, Upmesh có thể sử dụng Dữ liệu đã thu thập cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào của mình, bao gồm và không giới hạn ở các mục đích sau:

i. để vận hành, quản lý bất kỳ tài khoản nào và/hoặc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có sẵn trên Nền tảng;
ii. để xác minh danh tính hoặc thẩm quyền của đại diện khách hàng đã đăng ký của Nền tảng,
iii. thực hiện hoặc phản hồi các yêu cầu, câu hỏi hoặc hướng dẫn từ người đại diện được xác minh hoặc ủy quyền hoặc các cá nhân khác theo các thủ tục bảo mật hiện hành;
iv. để tạo thuận lợi cho các giao dịch trên Nền tảng;
v. thực hiện, giám sát và phân tích hoạt động kinh doanh của Upmesh;
vi. để tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ phụ trợ hoặc liên quan đến việc sử dụng Nền tảng;
vii. liên quan đến bất kỳ việc bán, sáp nhập hoặc thay đổi tương tự nào đối với hoạt động kinh doanh của Upmesh;
viiii. tuân thủ mọi luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành ở bất kỳ quốc gia nào; Và
ix. để phát hiện, ngăn chặn và điều tra gian lận.

c. Upmesh cũng có thể giữ lại Dữ liệu đã thu thập trong khoảng thời gian mà chúng tôi thấy cần thiết cho mục đích lưu giữ hồ sơ và cho mục đích kinh doanh của riêng mình liên quan đến hoạt động của Nền tảng.

4. CÔNG BỐ DỮ LIỆU

a. Đôi khi, Upmesh cũng có thể tiết lộ Dữ liệu đã thu thập cho những đối tượng sau (dù ở trong hay ngoài Singapore) vì các mục đích nêu trên:

i. bất kỳ đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào cung cấp các dịch vụ vận hành, hành chính hoặc dịch vụ khác cho Upmesh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Upmesh và/hoặc Nền tảng;

ii. bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào làm việc hoặc thay mặt cho Upmesh hoặc là một phần hoặc có liên quan đến bất kỳ nhóm công ty nào mà Upmesh là thành viên;

iii. bất kỳ người uỷ quyền thực tế hoặc được đề xuất của Upmesh hoặc người được chuyển nhượng các quyền của Upmesh đối với tất cả hoặc bất kỳ phần tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của Upmesh; Và

b. Không ảnh hưởng đến những điều đã nói ở trên, Upmesh có thể tiết lộ Dữ liệu đã thu thập cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mà Upmesh có nghĩa vụ hoặc được yêu cầu tiết lộ theo bất kỳ luật hiện hành nào, bao gồm tiết lộ cho tòa án và/hoặc pháp lý, quy định, cơ quan thuế và chính phủ.

​​5. TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ

a. Nếu bạn đồng ý, đôi lúc bạn có thể nhận được nhiều nguồn thông tin liên lạc khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bản tin, email và tin nhắn văn bản ("Truyền thông Tiếp thị"), có thể bao gồm các cập nhật dịch vụ, quảng cáo sản phẩm và các ưu đãi liên quan đến Các dịch vụ của Upmesh mà chúng tôi tin rằng có thể bạn sẽ quan tâm.

b. Bất cứ lúc nào, bạn có thể thay đổi tùy chọn Truyền thông Tiếp thị của mình bằng cách liên hệ với đội ngũ của chúng tôi.

c. Ngoài Truyền thông tiếp thị, xin lưu ý rằng đôi khi, bạn có thể nhận được thông tin dịch vụ quan trọng mà chúng tôi tin là quan trọng đối với việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trong những trường hợp đặc biệt như vậy, thông tin đó sẽ được gửi cho bạn bất kể sở thích của bạn là gì.

6. SỬ DỤNG COOKIE

Trang web này có thể cài đặt và truy cập một số cookie nhất định trên máy tính của bạn và/hoặc bất kỳ thiết bị điện tử nào được sử dụng để truy cập Trang web.
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng Trang web và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện các bước để đảm bảo rằng quyền riêng tư của bạn luôn được bảo vệ và tôn trọng.
Bạn nên từ chối việc sử dụng và lưu cookie từ Trang web này vào máy tính và/hoặc các thiết bị điện tử khác của mình, bạn nên thực hiện các bước cần thiết trong cài đặt bảo mật của trình duyệt internet để chặn tất cả cookie từ Trang web này.

Bạn có thể chọn xóa cookie bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, bạn có thể mất mọi thông tin cho phép bạn truy cập Trang web nhanh hơn.

7. TRUY CẬP VÀ CHỈNH SỬA; SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT VÀ XÓA

a. Bạn có thể truy cập, thực hiện chỉnh sửa hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu đã thu thập do Upmesh nắm giữ. Để thực hiện điều này, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Questdev Pte. (Questdev Pte. Ltd.)
22 SIN MING LANE
#06-76 MIDVIEW CITY
Singapore 573969
Email: hello@upmesh.io.


b. Upmesh có quyền tính các khoản phí mà Upmesh đã đưa ra, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, được cho là phù hợp để cấp quyền truy cập và sửa bất kỳ Dữ liệu đã thu thập nào.

c. Chính sách này đôi khi có thể được Upmesh sửa đổi và cập nhật theo quyết định riêng của chúng tôi. Mọi sửa đổi hoặc cập nhật sẽ được hiển thị trên Nền tảng và sẽ được áp dụng cho tất cả người dùng Nền tảng.
Tất cả các thông tin liên lạc, giao dịch và thoả thuận với Upmesh sẽ phải tuân theo phiên bản mới nhất có hiệu lực vào thời điểm liên quan của chính sách này.